Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Imię i nazwisko Klienta …………………………………………………

Adres korespondencyjny ………………………………………………

Adres mailowy ………………………………………………………………

Telefon …………………………………………………………………………

Numer zamówienia ………………………………………………………

 

 

Miasto, data………………………………
Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia ……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)